Ενεργειακή απόδοση

Με την έννοια Sustainable Properties εννοούμε κατοικίες που είναι σχεδιασμένες με βάση την αρχή της ¨αειφορίας¨ και την ¨εξοικονόμηση ενέργειας¨, με στόχο να γίνουν πιο αποδοτικές ενεργειακά, αλλά και πιο αποδοτικές οικονομικά, μιας και διασφαλίζουν απόδοση υπεραξιών λόγω κατασκευής. Κατοικίες που να είναι σύγχρονες και ταυτόχρονα οι πλέον φιλικές στο περιβάλλον.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός, οικολογικά και φιλικά στο περιβάλλον υλικά κατασκευής, νέες πράσινες τεχνολογίες και χρήση ΑΠΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά μιας τέτοιας κατοικίας.

Ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων

Ο τύπος και η ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά ποικίλει από χώρα σε χώρα ανάλογα με το επίπεδο του εισοδήματος, τα φυσικά διαθέσιμα και τις διαθέσιμες υποδομές για παροχή και παραγωγή ενέργειας. Στις ΗΠΑ για παράδειγμα, ο οικιακός τομέας καταναλώνει γύρω στο 21% (38% μαζί με τον εμπορικό τομέα) της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία του 2004, ενώ το ποσοστό αυτό ήταν στο 42% για στην ΕΕ για το έτος 1999.

Την μερίδα του λέοντος στην κατανάλωση ενέργειας στις κατοικίες κατέχει η θέρμανση και ψύξη του χώρου. Ενδεικτικά, στις ΗΠΑ σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Ενέργειας, ο κλιματισμός καταναλώνει το 44% της συνολικής ενέργειας, η θέρμανση νερού το 13%, ο φωτισμός το 12%, η ψύξη το 8% κλπ. Τα ποσοστά αυτά είναι βέβαια μέσες τιμές και προφανώς δεν είναι τα ίδια παντού αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες αλλά και τις διαθέσιμες τεχνικές και τεχνολογίες (US Dept. of Energy, «Buildings Energy Data Book» (August 2005), sec. 1.2.3).

Προς απόδειξη αυτού, παράδειγμα αποτελεί η Μεγάλη Βρετανία, όπου το ποσοστό για τη θέρμανση των εσωτερικών χώρων ανέρχεται στο 60%, για τη θέρμανση νερού στο 25% Κλπ. (UK Department of Trade & Industry).

Εκτός από την κατανάλωση ενέργειας, αρκετά μεγάλο είναι και το ποσοστό συμμετοχής των κατοικιών στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. To ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 21 % των συνολικών εκπομπών διοξειδίου, από δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενέργεια, στις ΗΠΑ κατά το έτος 2005 (Emissions of Greenhouse Gases in the United States 2005, EIA).

Στη Μεγάλη Βρετανία οι κατοικίες είναι υπεύθυνες για το 30% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Βρετανικού Κοινοβουλίου για το έτος 2004 (United Kingdom Parliament – Environmental Audit Committee – Housing Construction- http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmenvaud/135/13 507.htm#a23).

Το έτος 2002, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, από τον οικιστικό τομέα και τις υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 14% περίπου των συνολικών εκπομπών παγκοσμίως, ενώ το ποσοστό αυτό για τις χώρες που ανήκουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) ανέρχεται στο 37%, όπως προκύπτει από στοιχεία της παγκόσμιας ενεργειακής επισκόπησης του 2004 (World Energy Outlook 2004).

Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι επομένως η σημαντικότερη ίσως πτυχή, τόσο περιβαλλοντικά αλλά όσο και οικονομικά, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατασκευή και χρήση μιας κατοικίας. Πέραν από το γεγονός ότι η παραγωγή και χρήση ενέργειας συμβάλει στην μόλυνση του αέρα και στην μεταβολή των παγκόσμιων κλιματικών δεδομένων, επιπλέον τα ενεργειακά κόστη αποτελούν μια από τις σημαντικότερες δαπάνες των νοικοκυριών, κυρίως αυτών χαμηλού εισοδήματος. Η ορθολογική επομένως χρήση της ενέργειας όχι μόνο βελτιώνει το περιβάλλον αλλά μπορεί να συμβάλει και στην μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία των ιδιοκτητών ή των ενοίκων. Σε εθνικό και όχι μόνο επίπεδο, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν τις καλύτερες ίσως πρακτικές για την ενεργειακή αυτάρκεια και απεξάρτηση από ξένες ενεργειακές πηγές σε ασταθή σημεία του πλανήτη καθώς και για την μείωση των επιπτώσεων ποιότητα του αέρα (City of Los Angeles Environmental Affairs Department).

Στα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ο σχεδιασμός για την ενεργειακή τους αποδοτικότητα ξεκινά με μια μεθοδολογική μείωση των φορτίων θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου, αυτών δηλαδή που επιβάλλονται από τις κλιματικές συνθήκες και αυτών που παράγονται από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και τον εξοπλισμό, μέσω της εκμετάλλευσης των φυσικών δυνατοτήτων του κτιρίου και του μικροκλίματος. Με όλα τα φορτία να έχουν ελαχιστοποιηθεί, τα μηχανικά συστήματα επιλέγονται με βάση τη μέγιστη απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί με τη μικρότερη κατανάλωση καυσίμων. Η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, ορίζεται ως η αριστοποίηση της απόδοσης κάθε μέρους και συστήματος του κτιρίου, τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό με τα άλλα συστήματα τα οποία είναι ενεργοβόρα, όπως ο κλιματισμός, ο φωτισμός, το ζεστό νερό κλπ. Ο ολοκληρωμένος αυτός σχεδιασμός μπορεί να συνδυαστεί και με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, συμβάλλουν στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (New York City Department of Design and Construction).

Η ενεργειακή αποδοτικότητα ενός κτιρίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού. Ο προσανατολισμός του κτιρίου είναι ένας από τους ουσιαστικότερους παράγοντες στην ενεργειακή αποδοτικότητα του, ώστε να έχει τη δυνατότητα για μέγιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και για σκοπούς θέρμανσης αλλά και φωτισμού. Επιπλέον, σε συνάρτηση με τον προσανατολισμό του κτιρίου, είναι και ο σχεδιασμός των εσωτερικών του χώρων οι οποίοι θα πρέπει να ευνοούν την αξιοποίηση μη συμβατικών τεχνικών για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Η καλή μόνωση του κτιρίου καθώς και η χρήση τεχνικών φυσικού εξαερισμού μπορούν να μειώσουν σημαντικά το φορτίο των μηχανικών συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης, μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις σε συμβατικά καύσιμα.

Δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας από συγκεκριμένα μέτρα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Τα παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, ο φυσικός φωτισμός και ο φυσικός δροσισμός μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση κατά 60%.

Πράσινη παραγωγή ενέργειας

Τοπικά διαθέσιμες ΑΠΕ, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού/θερμότητας, τηλεθέρμανση και αντλίες θερμότητας έχουν επιπρόσθετο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.

Φωτισμός

Ο φωτισμός καταναλώνει το 14% της συνολικής ενέργειας του κτιριακού τομέα. Με τη χρήση πιο αποδοτικών εξαρτημάτων και συστημάτων ελέγχου και με την ενσωμάτωση τεχνικών φυσικού φωτισμού μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση 30- 50%.

Κλιματισμός

Αναμένεται διπλασιασμός της χρήσης της ενέργειας για κλιματισμό ως το 2020. Ενα ποσοστό εξοικονόμησης της τάξεως του 25% μπορεί να επιτευχθεί από συστήματα κλιματισμού που εξασφαλίζουν απαιτήσεις ελάχιστης απόδοσης.

Λέβητες

Στην ΕΕ 10 εκατομμύρια οικιακοί λέβητες είναι παλαιότεροι από 20 ετών. Η αντικατάστασή τους μπορεί να εξοικονομήσει 5% της ενέργειας για θέρμανση.

Ηλίας Πλαστήρας

Μηχανολόγος – Μηχανικός
Ενεργειακός Σύμβουλος