Εγγύηση και ασφάλεια

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Α.Ε., εγγυάται την άψογη λειτουργία του κάθε ακινήτου, για 3 χρόνια και είναι υπεύθυνη για την δωρεάν κάλυψη και επιδιόρθωση τυχών κακοτεχνιών και αστοχιών υλικού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Α.Ε., για τον πρώτο χρόνο μετά την παράδοση του σπιτιού, και με δυνατότητα επέκτασης, παρέχει δωρεάν τις παρακάτω καλύψεις για την ασφάλεια της ιδιοκτησίας:

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Πυρκαγιά, Κεραυνό, Έκρηξη από κάθε αιτία, Καπνό, Βραχυκύκλωμα, Ζημιές στο λέβητα
 • Στάσεις, Απεργίες, Τρομοκρατικές ενέργειες, Κακόβουλες βλάβες
 • Καιρικά φαινόμενα και ζημιές διαβροχής (θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, πλημμύρα, διάρρηξη σωληνώσεων/υπερχείλιση δεξαμενών, ζημιά στον ηλιακό θερμοσίφωνα, θραύση/διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης)
 • Ζημιές στην οικοδομή από κλοπή, Κλοπή και ζημιές στο περιεχόμενο κατά την διάρκεια κλοπής
 • Άλλες Υλικές ζημιές (πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, τυχαία θραύση κρυστάλλων, αλλοίωση τροφίμων)
 • Γενική Αστική ευθύνη
 • Απώλεια ενοικίων ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς
 • Πρόσθετες δαπάνες ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς (αποκομιδή ερειπίων, έξοδα προσωρινής διαμονής/στέγασης, έξοδα μεταφοράς, παραμονής και επανεγκατάστασης του περιεχομένου)
 • Απώλεια/Ζημιά περιουσίας από προσωρινή απομάκρυνση (κάλυψη περιεχομένου κατά την διάρκεια προσωρινής διαμονής, κάλυψη περιεχομένου τραπεζικής θυρίδας)
 • Ρήτρα πληθωρισμού

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

Σε περίπτωση ζημιών που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο ύψους μέχρι 1.500€, η εταιρεία θα προβαίνει στην αποκατάσταση τους, με επισκευή τους από τεχνίτες δικής της επιλογής και μόνον, αντί της χρηματικής αποζημίωσης του ασφαλισμένου. Παράλληλα γίνονται δεκτά τα εξής:
Στις πιο πάνω περιπτώσεις, κατά την εκκαθάριση των ζημιών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη, αν διαπιστωθούν, η υπασφάλιση, η παλαιότητα, καθώς και η προβλεπόμενη από το ασφάλιστρο απαλλαγή.
Η πιο πάνω μέθοδος αποκατάστασης των ζημιών δεν θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις οικοσκευής, αλλά η εταιρεία θα προβαίνει στην αποζημίωση με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους του ασφαλίστρου.
Σε περίπτωση ζημιών ύψους μεγαλύτερου των 1.500€, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής του τρόπου αποζημίωσης του ασφαλιζόμενου. Αν ωστόσο, επιλεγεί η μέθοδος της αποκατάστασης με επισκευή, μόνο τότε, κατά την εκκαθάριση των ζημιών, θα ισχύσουν και πάλι τα όσα προβλέπει το παραπάνω εδάφιο, διαφορετικά θα ισχύσουν τα όσα προβλέπονται από τους γενικούς και ειδικούς όρους του ασφαλίστρου.

Και υπάρχει η δυνατότητα για οποιαδήποτε ασφάλεια, όπως:

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ

 • Σεισμό (Πυρκαγιά ή/και δόνηση)
 • Ολίσθηση, Καθίζηση
 • Ασφάλιση αντικειμένων που βρίσκονται στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα
 • Ασφάλιση αντικειμένων που έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά της κατοικίας
 • Ασφάλιση εξωτερικών βοηθητικών κτισμάτων
 • Ασφάλιση Κοσμημάτων
 • Νομική Προστασία
 • Ζημιές στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις/Συσκευές
 • Ταξιδιωτική Ασφάλιση